Atenció a la Diversitat de l’Aprenentatge ( C.A.D.A.)

La Comissió per a l’Atenció a la Diversitat de l’Alumnat treballa per a una escola inclusiva.

Els seus membres hem decidit modificar el nom. Érem la Comissió per l’Atenció a la Diversitat de l’Aprenentatge i passarem a ser la Comissió per a l’Atenció de la Diversitat de l’Alumnat. Com a comissió sempre hem intentat donar resposta a molts altres àmbits a part del de l’aprenentatge, per això hem considerat oportú dur a terme aquest canvi.

Volem defensar el dret de tots els nens i nenes a gaudir d’un escola amb igualtat d’oportunitats i respectuosa, indiferentment de les seves dificultats, trastorns, patologies neurològiques, capacitats físiques, psíquiques i/o sensorials, i si es troben en risc d’exclusió social, són nouvinguts o tenen un nivell socioeconòmic baix.

Creiem en una escola que ofereix un ensenyament personalitzat a cadascun dels seus alumnes, partint del previ coneixement de tots ells i elles i de les seves necessitats, on cada individu pot créixer el màxim dins les seves possibilitats.

Volem una escola que minimitzi les barreres i potencii les capacitats de cada infant. I per això es va crear la comissió.

La CADA està pensada perquè les famílies, els docents i altres professionals de l´escola (vetlladors, monitors menjador, etc.) tinguin interès per a millorar l´atenció als infants i oferir-los les mateixes oportunitats a tots. Parlem, doncs, d’una comissió mixta entre famílies i escola. Actualment, aixopluga a pares i mares que volem treballar per assolir aquest objectiu i amb l’experiència de l’equip docent del centre amb qui ens reunim tres cops a l’any.

Pels infants amb NEE (tot tipus de diversitat funcional, malalties minoritàries, al·lèrgies extremes, etc.) la inclusió representa el dret que tenen d’anar a l’escola ordinària (venir al nostre centre) amb els suports específics per desenvolupar i potenciar al màxim les seves capacitats.

És molt important i necessari que el professorat conegui les necessitats individualitzades de tots aquests infants per adequar l’entorn escolar i saber com actuar en cada cas. Per tant, és important mantenir una comunicació fluida entre tots els agents implicats.

Els objectius principals de la CADA (poden anar variant atenent els canvis que puguin sorgir):

  • Facilitar una via de comunicació entre les famílies i l’escola.
  • Crear un equip inter i transdisciplinari de treball d’escola inclusiva a fi de localitzar i preveure les necessitats específiques dels infants amb NEE, amb discapacitat i/o trastorn del desenvolupament, infants en risc d’exclusió social, nouvinguts o nivell socioeconomic baix que comporti una necessitat d´adaptació a certes activitats organitzades pel centre escolar perquè tots els infants hi tinguin accés (menjador, activitats esportives, extraescolar, sortides, etc.).
  • Crear reunions periòdiques per donar suport a les famílies que ho sol·licitin, oferir un espai on es pugui parlar de tot allò que ens preocupa, recollir les diferents demandes, problemàtiques en l´entorn escolar i extraescolar i treballar en equip per resoldre-les en la mesura del possible, així com generar idees i suggeriments per a la millora contínua.
  • Informar, assessorar i facilitar sobre temes d´interès social, educatiu i sanitari: beques, certificat de discapacitat, dictamen d’escolarització, plans d’adaptació individualitzada, centres de teràpies, etc.
  • Organitzar tallers i xerrades de professionals externs especialitzats dins l`àmbit de la diversitat funcional per a famílies i professionals de l´escola.
  • Conscienciar i sensibilitzar la resta de comissions del AMPA, i la resta de famílies de l’escola per donar a conèixer les diferents realitats i la seva normalització, així com els beneficis d´una escola inclusiva.
  • Crear projectes participatius amb tot l´equip de l´escola inclusiva per assolir els objectius esmentats. La inclusió dels infants és un dret reconegut, és el nostre model a la Llei d’Educació Catalana