Funcionament de l’AFA

Objectius de l’AFA

Promoure la intervenció de les famílies i, en el seu cas, dels alumnes, en el control i en la gestió del Centre, i a tal efecte, proposar candidats al Consell Escolar en representació de les famílies i tutors.

Donar suport i assistència a les famílies i tutors membres de l’Associació i, en general, a tots els components de la comunitat escolar i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò convenient per a l’educació dels seus fills o pupils.

Cooperar en les activitats educatives del Centre, escoltant i informant al Consell Escolar pel que fa a l’establiment de criteris per a la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com en les accions assistencials que es puguin prestar.

Presentar i proposar al Consell Escolar programes d’activitats complementàries, visites, viatges, menjadors i colònies, així com participar en la seva realització.

Programar i realitzar activitats pròpies de l’Associació, així com organitzar l’adquisició col·lectiva, i en el seu cas, la distribució, dels mitjans necessaris per a l’educació que estiguin a càrrec dels pares, sense perjudici de continuar exigint la total gratuïtat de l’ensenyament.

Informar els membres de l’Associació de les activitats i afers de la mateixa i del centre, impulsant el ple exercici dels drets i el compliment dels deures.

Fer nexe entre el centre d’Ensenyament i el seu entorn, facilitant la col·laboració del Centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral del seu àmbit.

Realitzar activitats culturals i de formació de pares, organitzant-ne també d’altres de tipus esportiu i recreatiu per l’esbarjo dels associats.

D’altres anàlogues i que s’emmarquin dintre la normativa vigent en matèria d’ensenyament.

Els òrgans de representació, govern i administració són:

 • L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i està formada amb igualtat de drets, per a tots els socis i sòcies que hi assisteixin.

Correspon a l’Assemblea General, entre d’altres assumptes:

  • Aprovar la memòria anyal que presenti la Junta Directiva,
  • Aprovar l’estat de comptes, les quotes ordinàries i extraordinàries a pagar pels socis.
  • Elegir la Junta directiva, decidir en darrer terme les qüestions de disciplina dels socis.
  • Acordar la modificació dels estatuts o aprovar la dissolució de l’Associació.
 • La Junta Directiva , és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’associació, i actuarà com a òrgan executiu de l’Assemblea General.

Correspon a la Junta entre d’altres assumptes:

  • La representació i gestió econòmica i administrativa de l’Associació.
  • L’organització de serveis, d’activitats i edició de publicacions. Així com la creació de grups de treball i comissions per assolir millor els seus objectius.

Actualment (curs 2018-2019) la junta directiva està formada per:

  • Presidenta: Montse Higueras
  • Vice-president: Jordi Mir
  • Secretaria: Caro Cea
  • Tresorera: Olga Saro
  • Vocal: Sarah King i Leo Guntin
 • Les Juntes Ordinàries tenen l’objectiu de coordinar i posar en comú les tasques dutes a terme per les diferents comissions, es celebren reunions mensuals a les que qualsevol membre de la comunitat educativa de l’escola (pares i mestres) està convidat a participar.
 • El Representant de l’AfA al Consell Escolar pot ser qualsevol pare o mare amb voluntat de ser-ho i que obtingui el suport de la Junta de l’AfA.

Actualment (curs 2018-2019) el representant de l’AfA al Consell Escolar és la Montse Higueras

El càrrec de representant tindrà una durada de 2 anys i les seves funcions són:

  • Assistència a les reunions de Junta de l’AFA per tal de recollir les propostes i informacions que s’hagin de traslladar, defensar o discutir al Consell.
  • Assistència a les reunions del Consell Escolar per tal de recollir les propostes i informacions que s’hagin de traslladar a la Junta de l’AFA. És recomanable que el representant de l’AFA formi part de la Comissió Permanent del Consell Escolar.
  • Mantenir un contacte regular amb els pares/mares electes per desenvolupar els temes que es portaran al Consell, amb la finalitat de reformar la imatge corporativa del sector familiar i exercir com a bloc unitari al Consell.
  • Elaborar la memòria anual que s’ha de presentar a l’Assemblea General de l’AFA al final de curs.
  • Mantenir un to generalista i objectiu en la defensa dels temes, tenint clar en tot moment que està exercint el paper de representant de l’AFA ( no personalitzar mai en la figura del seu fill, ni centrar-se en el seu curs o cicle ).
  • Informar al President del Consell Escolar del temes que proposarà el sector famílies al Consell.
  • Mantenir contactes, si s’escau, amb els representants de les AMPAS al Consell Escolar de Districte i al Consell Escolar Municipal i transmetre la informació obtinguda a la Junta de l’AFA

Si voleu contactar amb l’AFA podeu fer-ho a: afapaucasalsgracia@gmail.com